Dojo shop

KEY RINGS

€5

KEY RING €3

AIKIDO T-SHIRT AND DIARIES

7 EURO,5 EURO .3 EURO t shirt €10

Gi-Uniform & Hakama

70 euro

Black bokken (with golden dragon) & Bokken case

37 euro
35 euro

Red bokken

35 euro

10 dvd set box 40 euro